Navigáció
Főoldal
Munkáink
Letölthető cikkeink
Képgaléria
Konferenciák

Linkek
Magunkról
Elérhetőségek
Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóMagunkról

Alapszabály

 

A Magyar Szélenergia Tudományos Egyesület (MSZTE) jogi személyiséggel rendelkező, a szélből kinyerhető energia hasznosítása iránt érdeklődő állampolgárok által létrehozott egyesület.

 

1. Az egyesület neve: Magyar Szélenergia Tudományos Egyesület (MSZTE)

2. Az egyesület székhelye: Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar
Folyamatmérnöki Intézet, Energetika Tanszék

2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.

 

3. Az egyesület célja:

A PTK. 62. §-ának megfelelően az egyesület a következő célokra jött létre:

3.1 Az egyesület összefogja és ösztönzi a hazai szélenergia kutatásra és gazdaságos, környezetkímélő hasznosításra irányuló erőfeszítéseket.

3.2 Az egyesület széleskörű nyitott szakmai fórumot biztosít tagjainak a kölcsönös érdeklődésre számot tartó problémák megvitatására.

3.3 Az egyesület szakmai véleményével segíteni és támogatni kívánja a szélenergia hasznosítással kapcsolatos államigazgatási szabályozás gazdasági, környezetvédelmi, oktatási és vidékfejlesztési szakterületeit, valamint egyéb társadalmi, vállalkozói törekvéseket, és szabályozást.

3.4 Az egyesület céljai elérése érdekében együttműködik a szélenergia kutatásával és hasznosításával foglalkozó más hazai, külföldi és nemzetközi szervezetekkel, társaságokkal, a szakigazgatási szervezetekkel, intézményekkel, társegyesületekkel, vállalatokkal és vállalkozókkal, szövetkezetekkel kapcsolatot tart fenn, igényli azok erkölcsi és anyagi támogatását.

3.5 Az egyesület nyitott minden társadalmi szervezet felé, de nem támogat semmiféle politikai szervezetet, ezektől semmilyen támogatást nem fogad el, nem támogat pártokat, országgyűlési képviselőjelöltet nem állít és nem támogat.

 

4. Az egyesület vagyona:

4.1 Az egyesület vagyona a tagok által befizetett tagdíjakból, önkéntes befizetésekből, a szélenergia hasznosítását elősegítő tanulmányokért illetve mérésekért fizetett díjakból, ingó és ingatlan vagyontárgyakból és vagyon értékű jogokból állhat.

4.2 A befizetendő tagdíj alsó mértékét a közgyűlés határozza meg minden évben.

Az egyesület tagjai által befizetett tagdíj mértékét önkéntes alapon minden egyesületi tag maga határozza meg az alábbiak figyelembevételével. A befizetendő tagdíj alsó mértéke: 3000,- Ft/év.

4.3 A tagdíjbefizetéseket minden naptári év végéig rendezni kell. Aki ennek az elvárásnak nem tesz eleget, azt az elnökség a következő év január 31-ével kizárja a tagság sorából.


5. Az egyesület gazdálkodása:

5.1 A vagyon felhasználásáról az elnökségnek az éves költségvetésre vonatkozó előterjesztése alapján a közgyűlés dönt.

5.2 Az egyesület kiadásait a tagdíjakból, a pártolói hozzájárulásokból, a szélenergia hasznosítását elősegítő tanulmányok illetve mérések díjaiból és pályázati úton elnyert támogatásokból fedezi.

5.3 Az egyesület bankszámláját az elnökség nyitja meg, annak megváltoztatása, megszüntetése és új számla nyitása az elnökség hatáskörébe tartozik.

6. Az egyesület szervezete és képviselete:

6.1 Az egyesület tagja lehet minden magyar és külföldi állampolgár, valamint jogi személy, amennyiben jelentkezését az elnökség (alapító tagok esetén az alapító közgyűlés) elfogadja és a tagokra háruló kötelezettségeket vállalja.

6.2 A tagok kötelezettségei:

- A közgyűlés által meghatározott tagdíj befizetése

- Az egyesülettel szemben szabadon vállalt kötelezettségek teljesítése.

6.3 A tagok jogosultságai:

- Az egyesület által szervezett programokon való részvétel

- Az egyesület által nyújtott kedvezmények igénybevétele

- Taggyűlésen való részvétel

- Választhat és választható az egyesület tisztségeinek betöltésére.

6.4 Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlésen az egyesület minden tagja korlátozás nélkül részt vehet. A közgyűlés összehívására szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal kerül sor.

6.5 A közgyűlést össze kell hívni:

a) a tagok 1/3-ának írásbeli kérelmére,

b) az egyesület elnökségének javaslatára

6.6 A közgyűlés határozatképes, ha tagjainak 50%+1 fő jelen van. A közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnöki szavazat dönt. A közgyűlés hatáskörébe tartozik:

- az alapszabály elfogadása és módosítása,

- az évi költésvetés és a szervezeti, gazdálkodási és működési szabályzat elfogadása,

- a szervezeti, gazdálkodási és működési szabályzat elfogadása és módosítása,

- az elnökség évi beszámolójának elfogadása ,

- az egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, úgyszintén feloszlásának

kimondása.

 

6.7 Az egyesület vagyonának kezelője és ügyintéző szerve a 3 tagú elnökség. Az elnökség tagja: az egyesület elnöke, alelnöke és titkára. Az elnökség tagjait az egyesület tagjai közül az alapító taggyűlés nyílt, 2/3-os szavazattöbbséggel választja 3 évre. Az elnökség tagjainak megbízatása első ízben történő megválasztásuk esetén 1 évre szól.

6.8 Az elnökség feladata:
- az egyesület képviselete,

- az egyesület vagyonának kezelése,

- az egyesület szervezeti, gazdálkodási és működési szabályzatának, illetőleg annak

módosításának elkészítése.

6.9 Az egyesület képviselete:
Az egyesületet az elnök képviseli. Az elnök akadályoztatása esetén az alelnök, illetőleg az egyesület titkára jogosult eljárni az itt említett sorrendben. Ha nem az egyesület elnöke az aláíró és jogszabály a nyilatkozat érvényességéhez írásbeli alakot kíván, az elnökség másik kettő képviseleti joggal felruházott személy tagjának aláírása szükséges. A bankszámla felett való rendelkezéshez minden esetben az elnökség két képviseleti joggal felruházott tagjának aláírása szükséges.

6.10 Az egyesület elnökségét össze kell hívni:

a) a bármely elnökségi tag kérelmére,

b) az egyesület tagjai 1/3-ának írásbeli kérelmére

6.11 Az elnökség működése:

Az egyesület elnökségét az elnök hívja össze. Az elnökségi ülést az elnök vezeti. Az elnökség határozatképes, ha tagjainak kétharmada jelen van. Az elnökség határozatait szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A közgyűlés javaslata alapján évente egy alkalommal az elnökség Tiszteletbeli Elnökségi Tag címeket adományozhat az egyesület munkásságában kimagasló tevékenységét folytatók számára.

 

6.12. Az egyesület gazdálkodásának, működésének, szervezetének és képviseletének részletes szabályai az egyesület szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

 

7. Az egyesület megszűnése:

7.1 Az egyesület megszűnik, ha a közgyűlés az egyesület felosztásáról, más egyesülettel való egyesülésről dönt, illetve, ha megszűnése megállapítható.

7.2 Az egyesület megszűnése esetén - a hitelezők kielégítése után vagyonát a Szt. István Egyetem Agrárenergetikai tanszék laboratóriumának fejlesztésére kell fordítani.

 

8. Parlamentális felhatalmazás:

8.1. Jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az 1989. II. tv. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

8.2. Az Alapszabályt az Egyesület 2000. Április 17-i alakuló közgyűlése elfogadta, így a Magyar Szélenergia Tudományos Egyesület megalakulásának időpontja: 2000. április 17.

 

Gödöllő, 2000. június 29.

 

Dr. Tóth László egyetemi tanár

elnök

Dr. Patay István egyetemi tanár

alelnök

Schrempf Norbert PhD hallgató

titkár

design, xhtml and css by © Fructy 2007. Minden jog fenntartva. © MSZTE - Magyar Szélenergia Tudományos Egyesület
217604 látogató